Author: tanawat

ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 (วังท่าพระ)

จำนวนเปิดอ่าน 18 ด้วยกองทัพบก จะทำการตรวจเลือกบุคคล ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่...

ประกาศ รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย – หญิง) ชั้นปีที่ 1 – 5 ปีการศึกษา 2565 (วังท่าพระ)

จำนวนเปิดอ่าน 175 หมายเหตุ : ใบสมัครและรายงานตัวตรงปริ้น หน้า-หลัง ติดกันในแผ่นเดียว ส่งหลักฐานและลงชื่อสมัครได้ที่ กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ตั้งแต...

เปิดให้บริการห้องออกกำลังกาย SU Fitness Center

จำนวนเปิดอ่าน 47 แบบฟอร์มการจองห้อง SU Fitness Center แบบประเมินหลังการใช้บริการ เปิดบริการในวันทำการ 11.00 – 16.30 น. ...

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 46 ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

โครงการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามและกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร

จำนวนเปิดอ่าน 32 การฝึกภาคสนาม เป็นการฝึกในห้วงสุดท้ายของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 – 5 (ชาย/หญิง) ในแต่ละปีการศึกษา ทำการฝึก ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทห...

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 131 ศิลปากร เตรียมผู้นำองค์การนักศึกษา ต้อนรับเปิดเทอม อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็...

x Close

Silpakorn Act