Category: กองกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 131 ศิลปากร เตรียมผู้นำองค์การนักศึกษา ต้อนรับเปิดเทอม อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็...

โครงการสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ | ปิดเทอมเติมฝันสร้างสรรค์ชุมชนยั่งยืน

จำนวนเปิดอ่าน 72 สัมมนาสภานักศึกษา ประจำปี 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวช กล่าวเปิดโครงการสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิ...

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 915 คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจาก วันที่ 20 กันยายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระมห...

“รายได้เสริม…เติมฝัน 2565”

จำนวนเปิดอ่าน 1,541 โครงการส่งเสริมแนวทางการสร้างรายได้พิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กองกิจการนักศึกษา และจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับเครือข่ายผู...

ปรึกษา/สอบถามข้อมูล “ชุมชนอบอุ่น” เกี่ยวกับ COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 165 กองกิจการนักศึกษา ขอส่งความปรารถนาดีถึงนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ในการหมั่นรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ลดการไปในที่ชุมชน หลักเลี่ย...

x Close

Silpakorn Act