Category: กองกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

จำนวนเปิดอ่าน 168

งานวันสมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ” กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์ “

จำนวนเปิดอ่าน 48 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันสมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้...

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 193 ศิลปากร เตรียมผู้นำองค์การนักศึกษา ต้อนรับเปิดเทอม อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็...

โครงการสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ | ปิดเทอมเติมฝันสร้างสรรค์ชุมชนยั่งยืน

จำนวนเปิดอ่าน 132 สัมมนาสภานักศึกษา ประจำปี 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวช กล่าวเปิดโครงการสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่ว...

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 1,456 คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจาก วันที่ 20 กันยายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระ...

x Close

Silpakorn Act