DSA|SU ์NEWS

รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 76

แนวร่วมต้านภัยสารเสพติดและเอดส์ 2565

จำนวนเปิดอ่าน 2,240 เครือข่ายเพื่อการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ชุมชนโลกแ...

โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว 2565

จำนวนเปิดอ่าน 4,042 โครงการส่งเสริมวินัยนักศึกษา “มหาวิทยาลัยสีขาว” เครือข่ายเพื่อการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อตนเ...

ออมสุข | ศิลปากร 2565

จำนวนเปิดอ่าน 4,920 กระบวนการสร้างเสริมวินัยการวางแผนและการใช้เงิน บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิตนักศึกษา สร้างสรรค์กระบวนทัศน์ในการดำ...

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 147 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรการของมหาวิทยาลัย แล...

x Close

Silpakorn Act