DSA|SU ์NEWS

นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารสระแก้ว เพื่อสาธิตและแนะนำการใช้ชุดตรวจแอนติเจน(ATK) ได้ด้วยตนเอง

จำนวนเปิดอ่าน 14 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นัดพ...

วันสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2564

จำนวนเปิดอ่าน 1,995 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กองกิจการนักศึกษาจึงกำหนดจัดงานวัน “สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปา...

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดงาน ” สมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์”

จำนวนเปิดอ่าน 34 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดงาน ” สมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศ...

นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารสระแก้ว เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นในการปฏิบัติตนและวิธีสังเกตอาการโควิด-19 ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งวิธีการเข้ารับอุปกรณ์ชุดตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK)

จำนวนเปิดอ่าน 14 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ นัดพบผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารสระแก้...

ประเพณีลอยกระทง “ทับแก้ว” ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

จำนวนเปิดอ่าน 899 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้ง...

เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ุ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 638 เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา  ที่ช่องทาง >>ลงทะเบียน<< จนถึงวันที่...

x Close

Silpakorn Act