Category: กิจกรรมนักศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

จำนวนเปิดอ่าน 22 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2564 มีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา โดยประกอบด้วย ส...

ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2567

จำนวนเปิดอ่าน 594 ประกาศ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2567

จำนวนเปิดอ่าน 12,886 มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรร...

การประเมินเเละคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

จำนวนเปิดอ่าน 37 นายธนชาต นาคทั่ง รหัสนักศึกษา ๖๓๐๖๑๐๑๐๘ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวเเทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เ...

งานศิลปวัฒนธรรมอุมดมศึกษา ครั้งที่ 22

จำนวนเปิดอ่าน 72 มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ระหว่างวันที่ 23 – 25...

รางวัลพระจันทร์เพชร 2566 | SILPA SUIT SEED 11 th

จำนวนเปิดอ่าน 1,867 เพื่อขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น สร้างสรรค์สังคม อุทิศตนปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา สร้างประโยชน์และคุณค่าสู่ส...

x Close

Silpakorn Act