Category: กิจกรรมนักศึกษา

ทับแก้วปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร

จำนวนเปิดอ่าน 1,307 อบรมและฝึกปฏิบัติทักษะส่งเสริมสวัสดิภาพนักศึกษาณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 &#82...

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2566

จำนวนเปิดอ่าน 13,761 กองกิจการนักศึกษา กำหนดจัดโครงการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ขึ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 – ...

ประกาศการจัดทำปฏิทินและแผนงบประมาณโครงการองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวนเปิดอ่าน 189 เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตามความในข้อ (6) “การดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้อย...

ประกาศจัดตั้งชมรมนักศึกษา 2566

จำนวนเปิดอ่าน 799 เพื่อให้การดำเนินการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ของชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร อาศัยอำนาจตา...

เลือกตั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2566

จำนวนเปิดอ่าน 2,784 คูหาเลือกตั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร แบบประเมินผลการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาฯ เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริ...

x Close

Silpakorn Act