ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2566

ช่วยกันแชร์...

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2566
(เฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยที่อาคารทับแก้ว 2 เพชรรัตน 2 และอาคารเพชรรัตน 6)

1. นักศึกษาที่อยู่หอพักต่อเนื่องจากช่วงปิดภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (10 เมษายน  – 27 มิถุนายน 2566) ให้เก็บของคืนห้องพักและคีย์การ์ดในวันที่ 27 มิถุนายน  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา  อาคารหอพักเพชรรัตน 4

2. นักศึกษาต้องนำคีย์การ์ดมาคืน ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา และรายงานตัวเข้าอยู่หอพักที่ได้รับสิทธิ์ปีการศึกษา 2566 พร้อมรับคีย์การ์ดใหม่ได้วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2566 ในวันที่  27  มิถุนายน  2566

4. สิทธิ์ในการเข้าพักจะครอบคลุมทั้ง 2 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้นและปลาย) โดยการชำระค่าธรรมเนียมหอพักในระบบจะตั้งหนี้ชำระตามภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะพักอาศัยในภาคการศึกษาต้น ให้รีบแจ้งเรื่องต่อสำนักงานหอพักนักศึกษาล่วงหน้าก่อนการตั้งหนี้ค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาต้นในระบบ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 

5. การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ภาคการศึกษาต้น) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่  7 สิงหาคม  2566  ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566

6. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาชำระเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษาในทุกกรณี

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2566
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์