ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (เก็บตก)

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (เก็บตก)

……………………………………………………..

                   ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ลงวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา บัดนี้ขั้นตอนการรับสมัครได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา

                       1.1 นักศึกษาชาย      จำนวน   136   คน

  1. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

                       2.1 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้มารายงานตัวและรับคีย์การ์ด ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ชั้น 1 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 – วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

  1. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก

                       3.1 การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ภาคการศึกษาต้น) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 – 10 ตุลาคม 2566  

                       3.2 ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาชำระเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษาในทุกกรณี

                     สำหรับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (เก็บตก)
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์