การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2567

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2567

————————————————-

                   มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยหอพักนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่นักศึกษา และสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในปริบทพลเมืองโลก นอกจากนี้ ยังเป็นวิถีแห่งการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนความจำเป็นต่อการจัดการรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการอยู่ร่วมกัน เป็นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างค่านิยมที่ดี สืบสานอัตลักษณ์ ธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิสถาบัน ตลอดจนการปกครองอย่างสร้างสรรค์เสรี เป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนนักศึกษาให้ตระหนักถึงความเป็นประชาธิปไตยและเป็นการหล่อหลอมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแห่งศิลปากร โดยมีหน้าที่

 • พิจารณาและดำเนินงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในหอพัก
 • พิจารณาและเสนอแนะความเห็นใด ๆ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานในหอพักต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก หรือเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก
 • เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • รายงานการกระทำผิดของผู้พักอาศัยในหอพักที่ฝ่าฝืนระเบียบและข้อบังคับของหอพักต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก หรือเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก

                   เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 

 1. สมาชิกคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา ประกอบด้วย
  1. คณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษาจำนวน 9 คน (ประธาน 1 คน และกรรมการ 8 คน) ได้รับการคัดเลือกจากมติของคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 28 คน
  1. คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 28 คน
หอพักสัดส่วนคณะกรรมการหมายเหตุ
หอพักทับแก้ว 1 – 2
หอพักเพชรรัตน 1 – 6
1 – 3 คนคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก จะมีตำแหน่งหัวหน้าหอพัก 1 คน
หอพักทับแก้ว 31 – 4 คนคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก จะมีตำแหน่งหัวหน้าหอพัก 1 คน

2.  หน้าที่ของคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

 • กำหนดแผนงานประจำปี พิจารณาและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในหอพัก
  • จัดให้มีการประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก
  • เลือกหรือแต่งตั้งผู้แทนปีก หรือชั้น และอนุกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
 • ให้ความช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นแก่ผู้พักอาศัยที่เจ็บป่วย ตามความจำเป็นและติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อการช่วยเหลือขั้นต่อไป
  • ช่วยสอดส่องดูแล ป้องกันการกระทำความผิดภายในหอพัก
  • ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพัก
  • เสนอข้อคิดเห็นต่าง เกี่ยวกับหอพักต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านหอพัก
  • ส่งมอบงานและสรุปผลงานประจำปี เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการส่งมอบให้แก่คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษาในปีถัดไป

3.  การรับสมัคร

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เป็นนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โดยมีสถานภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
  • ชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว
  • เป็นผู้มีสิทธิพักอาศัยอยู่ในหอพัก ในปีการศึกษา 2567
  • ไม่เป็นนักศึกษาระหว่างวิทยาทัณฑ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
   พ.ศ. 2535
  • การสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสมัครรวมเป็นกลุ่ม จากทุก ๆ หอพักโดยยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ชั้น 1 ภายในวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2567

4.  การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา ให้กระทำโดยการเลือกตั้งทั่วไป โดยนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก (ปัจจุบัน) ใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

วันที่การดำเนินงาน รายละเอียด
วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2567
เวลา 08.30 – 21.00 น.
ขอรับ – ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4
วันที่ 8 มีนาคม 2567ประกาศรายชื่อกลุ่มและหมายเลขประจำกลุ่มผู้สมัครปิดประกาศบอร์ด ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 และเว็บไซต์หอพักนักศึกษา (https://dsa.su.ac.th/dorm/)
วันที่ 9 – 14 มีนาคม 2567ประชาสัมพันธ์หาเสียง
และแถลงนโยบาย
กลุ่มผู้สมัคร สามารถทำการหาเสียงในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่กระทบต่อการเรียนการสอน และการพักผ่อนของนักศึกษา
วันที่ 15 มีนาคม 2567
เวลา 09.00 -18.00 น.
วันเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์หอพักนักศึกษา (https://dsa.su.ac.th/dorm/)
2.เข้าคูหา Online ด้วยบัญชีผู้ใช้งานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.ลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับสิทธิเลือกตั้ง
และทำแบบประเมินผล
วันที่ 15 มีนาคม 2567
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
นับคะแนนเสียงเลือกตั้ง อย่างเปิดเผย ที่เว็บไซต์หอพักนักศึกษา (https://dsa.su.ac.th/dorm/)การนับคะแนน หากมีผู้สมัครกลุ่มเดียว จะใช้สิทธิรับรอง ถ้ามีมากกว่า 1 กลุ่ม จะใช้สิทธินับคะแนน
กลุ่มที่ได้รับคะแนนสูงสุด จะถือเป็นคะแนนเอกฉันท์
กรณีที่กลุ่มผู้สมัครได้คะแนนเสียงสูงสุดเท่ากัน จัดให้มีการเลือกตั้งเฉพาะกลุ่มนั้น
กรณีกลุ่มผู้สมัคร เพียงกลุ่มเดียว ต้องได้คะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2567
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์