การปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง การปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

————————————————-

                  ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร  กำหนดปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกิจการนักศึกษาจึงกำหนดปิดบริการหอพักนักศึกษา ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งปิดระบบคีย์การ์ดทั้งหมด ขอให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

                  1. นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักทับแก้ว 1 หอพักทับแก้ว 2 หอพักทับแก้ว 3 หอพักเพชรรัตน 1 หอพักเพชรรัตน 2 หอพักเพชรรัตน 3 หอพักเพชรรัตน 4 หอพักเพชรรัตน 5 และหอพักเพชรรัตน 6 เก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วนำไปฝากยังห้องรับฝากของที่ทางหอพักนักศึกษาจัดเตรียมให้ โดยหุ้มห่อด้วยวัสดุกันกระแทก หรือจัดเก็บในกล่องเพื่อป้องกันความเสียหายและไม่รับฝากของมีค่าทุกชนิด หากสิ่งของที่นำไปฝากเกิดการชำรุดหรือเสียหาย กองกิจการนักศึกษาจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทุกกรณี

                  2. นักศึกษาที่ต้องฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ที่ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาและรับคีย์การ์ด ได้ ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 – 16.30 น. 

                  3. นักศึกษาทุกชั้นปีรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4  ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

การปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์