การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2567

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2567

……………………………………………………..

                   ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 นักศึกษาที่กำลังขึ้นชั้นปี 2 และชั้นปีอื่นๆ) โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ดังนี้

                   1. เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรนักศึกษาชั้นปีที่ 2 , 3, 4 , 5 และชั้นปีที่ 6 (ตามหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิชา) เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

                       1.1 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาและดำเนินการยื่นเอกสารครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด โดยต้องไม่ถูกบันทึกความผิดและไม่เข้าหอพักหลังเวลาหอพักกำหนดจะพิจารณาให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาเป็นลำดับที่ 1

                       1.2 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาและไม่ดำเนินการยื่นเอกสารตามขั้นตอนที่กำหนด โดยต้องไม่ถูกบันทึกความผิด และไม่เข้าหอพักหลังเวลาหอพักกำหนด จะพิจารณาให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาเป็นลำดับที่ 2

                  2. หน่วยหอพักนักศึกษา ทำหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพักให้เป็นไปตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 (สำรอง) ต้องดำเนินการ ดังนี้

                      2.1 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าพักอาศัยในหอพัก ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 (สำรอง) ต้องจัดหาเพื่อนร่วมห้องพักให้ครบตามจำนวนและประเภทของห้องพักที่ประสงค์จะเข้าพัก เพื่อลงชื่อยืนยันสิทธิ์ (เพื่อนร่วมห้องเดิมห้องเดิม เพื่อนร่วมห้องเดิมห้องใหม่ เพื่อนร่วมห้องใหม่ห้องใหม่) ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 21.00 น. หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

                      2.2 การชำระค่าธรรมเนียมหอพักตลอดปีการศึกษา 2567 ในภาคการศึกษาต้น นักศึกษาสามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 – 15 ตุลาคม 2567  

                      2.3 นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรห้องพักเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเพื่อนร่วมห้องพักไม่สามารถพักอาศัยได้ในทุกกรณี นักศึกษาที่เหลืออยู่ในห้องพักต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมหอพักตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559

                      2.4 นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรห้องพักเรียบร้อยแล้ว และชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเรียบร้อยแล้ว หากเวลาต่อมานักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้แก่นักศึกษาในทุกกรณี

                     สำหรับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรให้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2567
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์