ขอขยายเวลาการรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2567

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ขอขยายเวลาการรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2567

————————————————-

                   ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 28 คน ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2567 นั้น มีผู้สนใจสมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษาไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จึงขอขยายเวลารับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา ดังรายละเอียดดังนี้

  1. คุณสมบัติ

                  – เป็นนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โดยมีสถานภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

                  – ชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว

                  – เป็นผู้มีสิทธิพักอาศัยอยู่ในหอพัก ในปีการศึกษา 2567

                  – ไม่เป็นนักศึกษาระหว่างวิทยาทัณฑ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2535

  1. การรับสมัคร

                  ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสมัครรวมเป็นกลุ่ม จากทุก ๆ หอพักโดยยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567

  1. หน้าที่ของคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

                  – กำหนดแผนงานประจำปี พิจารณาและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในหอพัก

                  – จัดให้มีการประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก

                  – เลือกหรือแต่งตั้งผู้แทนปีก หรือชั้น และอนุกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

                  – ให้ความช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นแก่ผู้พักอาศัยที่เจ็บป่วย ตามความจำเป็นและติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อการช่วยเหลือขั้นต่อไป

                  – ช่วยสอดส่องดูแล ป้องกันการกระทำความผิดภายในหอพัก

                  – ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพัก

                  – เสนอข้อคิดเห็นต่าง เกี่ยวกับหอพักต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านหอพัก

                  – ส่งมอบงานและสรุปผลงานประจำปี เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการส่งมอบให้แก่คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษาในปีถัดไป

ขอขยายเวลาการรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2567
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์