การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

————————————————-

                    ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จะรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2567 มีกำหนดการและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

                   1.1 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

                  1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด

2. หลักฐานการสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

                  2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

                  2.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา สามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ HTTPS://DSA.SU.AC.TH/DORM/ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 – 16 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

5. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาให้มารายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาในวันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.

6. สิทธิ์ในการเข้าพักจะครอบคลุมทั้ง 2 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้นและปลาย) โดยการชำระค่าธรรมเนียมหอพักในระบบจะตั้งหนี้ชำระตามภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะพักอาศัยในภาคการศึกษาต้น ให้รีบแจ้งเรื่องต่อสำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษาล่วงหน้าก่อนการตั้งหนี้ค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาต้นในระบบ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 

7. การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ภาคการศึกษาต้น) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2567

8. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาชำระเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษาในทุกกรณี

การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์