ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

……………………………………………………..

                   ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องการจัดสรรนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 นักศึกษาที่กำลังขึ้นชั้นปี 2 และชั้นปีอื่น ๆ) บัดนี้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศได้จับเมทและเลือกห้องพักเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เลือกห้องพัก

                  1.1 นักศึกษาชาย      จำนวน     122   ห้อง    รวม  313  คน

                  1.2 นักศึกษาหญิง     จำนวน     359   ห้อง    รวม  789  คน

2. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

                  2.1 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้มารายงานตัวและรับคีย์การ์ด ณ หน่วยหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ชั้น 1 ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 – วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

3. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก

                  3.1 การชำระค่าธรรมเนียมหอพักตลอดปีการศึกษา 2567 ในภาคการศึกษาต้น นักศึกษาต้องชำระภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 – 15 ตุลาคม 2567  

                  3.2 กรณีที่นักศึกษาได้รับการจัดสรรห้องพักเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฎว่าในภายหลังเพื่อนร่วมห้องพักไม่สามารถพักอาศัยได้ในทุกกรณี นักศึกษาที่เหลืออยู่ในห้องพักต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมหอพักตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559

                  3.3 กรณีที่นักศึกษาได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าพักในหอพัก หรือยกเลิกหอพักนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนักศึกษา จึงขอให้นักศึกษาพิจารณาตัดสินใจในการเข้าพักก่อนชำระค่าธรรมเนียมให้รอบคอบ ทั้งนี้ ถ้านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยในภาคการศึกษาต้น ให้รีบแจ้งยกเลิก ณ หน่วยหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ชั้น 1 ภายในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เพื่อหน่วยหอพักจะได้ดำเนินการด้านต่าง ๆ ต่อไป

สำหรับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์