ติดต่อเรา

งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 02-2214333

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเพชรรัตน – สุวัทนา (ยิมใหม่) มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
หน่วยวินัยนักศึกษา
หน่วยกีฬาและนันทนาการ
034-255-805
หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ / ทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. / กรอ.
นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันการคัดเลือกทหาร
034-242-748
การประกันอุบัติเหตุ 034-270-828
หน่วยหอพักนักศึกษา 034-275-004
สายด่วน (ตอบได้ทุกคำถาม) 098-989-4620
สายด่วนให้คำปรึกษาจิตวิทยา 088-299-4770