อนามัย

          หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดให้มีห้องพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย และมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ห้องพยาบาลทุกวิทยาเขต โดยได้ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ได้แก่ จ่ายยาตามอาการเจ็บป่วย, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ทำแผล ให้การดูแลในภาวะเจ็บป่วยจากโรคฉุกเฉิน พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโรค นอนพักที่ห้องพยาบาล ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวินิจฉัยนำส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อการรักษาขั้นต่อไป ให้คำแนะนำพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล นอกจากนี้มีบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพทางสื่อต่างๆ เช่น ในเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ติดบอร์ด รวมทั้งจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับสุขภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

การให้บริการ 

          วังท่าพระ ประกอบด้วยห้องพยาบาล วังท่าพระ และห้องพยาบาล สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีบริการดังนี้

๑. การตรวจรักษาจากแพทย์ ที่ห้องพยาบาล วังท่าพระ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. (ยกเว้นปิดภาคการศึกษา)

๒. การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากพยาบาล บริการจ่ายยาตามอาการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอนพักและส่งต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาต่อเนื่อง

๓. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการบริการสังคม เช่นการอบรมปฐมพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักศึกษา การบริจาคโลหิต เป็นต้น

๔. ติดต่อประสานงานและดำเนินการ การจัดทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับงานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราชให้กับนักศึกษาที่ประสงค์ขอมีสิทธิ์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกต่อการเดินทาง

          พระราชวังสนามจันทร์ ให้บริการเช่นเดียวกับห้องพยาบาล วังท่าพระ เปิดให้บริการเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ปิดบริการวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีแพทย์มาออกตรวจที่ห้องพยาบาล พระราชวังสนามจันทร์ ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ยกเว้นวันศุกร์และปิดภาคการศึกษาไม่มีแพทย์ออกตรวจโรค สำหรับหอพักนักศึกษา ได้จัดยาและเวชภัณฑ์ในตู้ยาสามัญประจำบ้านไว้ประจำทุกๆหอพัก นักศึกษาสามารถขอเบิกใช้ยาได้จากเจ้าหน้าที่ แม่บ้านผู้ดูแลประจำแต่ละหอพักได้ หลังเวลาราชการและยามวิกาล รวมทั้งในวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การติดต่อ 

ห้องพยาบาล วังท่าพระ ตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ โทร ๐๒ – ๖๒๓๖๑๑๕ – ๓๖ ต่อ ๑๑๔๔๗, ๑๑๔๑๐

ห้องพยาบาล สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทร ๐๒ – ๘๔๙๗๕๖๕, ๐๒ – ๘๔๙๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๒๑

ห้องพยาบาล พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเพชรรัตน – สุวัทนา โทร ๒๕๙๐๘, ๒๕๙๐๙, ๐๓๔- ๒๔๓๔๕๔

สถิติการให้บริการการพยาบาล ( สนามจันทร์ )
สถิติการให้บริการการพยาบาล ( วังท่าพระ )

——————————————————————————————————————–