แบบขอบันทึกชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ (กศ.015)

หน่วยวินัยนักศึกษาและจิตวิทยาพัฒนาการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการของนักศึกษา ตลอดจนบุคลากร ประชาคมชาวศิลปากรทุกคน โดยความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา ชมรม และกลุ่มกิจกรรม อันเป็นกลไลสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการตลอดปีการศึกษา และเพื่อเป็นการใช้พื้นที่ชุมชนออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษา

สำหรับการแก้ไขวินัยนักศึกษาบกพร่อง ดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบประวัติกิจกรรมและชั่วโมงบกพร่องได้ที่ www.reg.su.ac.th
  2. ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งต้องเป็นงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร ไม่ได้รับค่าตอบแทน สิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนใด ๆ
  3. บันทึกหลักฐานการทำกิจกรรม (กศ.015) ลงนาม ประทับตรารับรอง โดยหน่วยงานหรือผู้ที่มีอำนาจดูแลกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมนั้น ๆ กรณีหน่วยงานราชการต้องประทับตรา หรือใช้เกียรติบัตริรับรองทดแทนได้โดยไม่ต้องลงนามหรือประทับตราใน กศ.015
  4. แนบหลักฐานภาพถ่ายกิจกรรม ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน สร้างไฟล์ PDF เพื่อนำส่งโดยรวบรวมหลัฐานแนบทั้งหมดไว้หลัง กศ.015 เพื่อเป็นแบบเสนอฯ ที่สมบูรณ์ กรุณาตรวจสอบรูปแบบ ลำดับการเรียงหลักฐานแนบโครงการตามลำดับที่ระบุในเอกสาร (กศ.015 สามารถบันทึกกิจกรรมได้สูงสุด 6 กิจกรรม และจะนับชั่วโมงกิจกรรมสะสมได้สูงสุด 6 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น)
  5. นำส่งเอกสารออนไลน์โดยบันทึกหน้าอีเมลตอบกลับการนำส่งและนำภาพนี้ไปแจ้งเฟซบุคแฟนเพจ “วินัยนักศึกษา ศิลปากร” เพื่อติดตามแก้ไขและเป็นหลักฐานการดำเนินการส่งเพื่อตรวจสอบต่อไป

กศ. 0015 : แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมวินัยนักศึกษา


นำส่งแบบกศ.015 (ออนไลน์) เพื่อแก้ไขวินัยบกพร่องที่นี่


x Close

Silpakorn Act