ลงสมัครรับเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศกองกิจการนักศึกษา
เรื่อง   เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จะหมดวาระการทำงาน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษามีความสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง กองกิจการนักศึกษาจึงได้จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 “ส่งเสริมประชาธิปไตย พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วม” โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อ 55 ให้กองกิจการนักศึกษาดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาด้วยวิธีการเลือกตั้งทั่วไป โดยผู้สมัครเลือกตั้งต้องสมัครรวมเป็นกลุ่ม ระบุผู้สมัครเป็นนายกองค์การนักศึกษาพร้อมด้วยผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ให้ครบตามข้อ 43 (2) – (10) ในขณะยื่นใบสมัคร นั้น  

เนื่องด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 20 มราคม 2564 ตามบทเฉพาะการข้อ 87 ให้ออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 90 วัน ตามปรากฎนั้น การจัดทำระเบียบหรือประกาศตามข้อบังคับยังไม่แล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ ประจำปี ๒๕๖4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นำระเบียบหรือประกาศที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2521 และแก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม นั้น คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ จึงกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้


 • การรับสมัครรับเลือกตั้ง
  • ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสมัครรวมเป็นกลุ่ม โดยระบุตำแหน่งหน้าที่ให้ครบถ้วนทั้งสิ้น 22 ตำแหน่ง
   คือนายกสโมสรนักศึกษา 1 ตำแหน่ง อุปนายกสโมสรนักศึกษา (วังท่าพระ พระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) เลขานุการ เหรัญญิก ประธานฝ่ายวิชาการ ประธานฝ่านกีฬา ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์ สังกัดที่ตั้งละ 1 ตำแหน่งให้ครบถ้วน
  • กลุ่มที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
  • เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ จะประกาศรายชื่อกลุ่มและหมายเลขประจำกลุ่มที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งให้ทราบภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
 • การเลือกตั้ง
  • การเลือกตั้งกระทำโดยการลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์
  • ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 1 คน มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ 1 เสียง
  • กำหนดลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้เครือข่ายบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากร E-mail : xxxx_x@silpakorn.edu ได้ที่ www.dsa.su.ac.th
  • การประกาศนับคะแนนเสียงอย่างไม่เป็นทางการจะดำเนินการหลังวันเลือกตั้งแล้วไม่เกิน 3 วันทำการ
  • การประกาศคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะดำเนินการหลังวันเลือกตั้งแล้วไม่เกิน 5 วันทำการ
 • สิทธิการเลือกตั้ง 
  • ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งที่ใช้สิทธิ์ จะได้บันทึกกิจกรรมจิตอาสา3 ชั่วโมง
  • ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องมีประวัติการใช้สิทธิ์ออกเสียง

x Close

Silpakorn Act