Category: พระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

จำนวนเปิดอ่าน 61 กำหนดวันให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ศิลปากรประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาวในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

จำนวนเปิดอ่าน 24 วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริ...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว ให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒

จำนวนเปิดอ่าน 31 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว ประจำปีการศ...

บัณฑิตศิลปากรชื่นมื่นเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

จำนวนเปิดอ่าน 36 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ศิลปากรฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

จำนวนเปิดอ่าน 31 วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ประธานคณะอนุก...

x Close

Silpakorn Act