Author: Bhanupong Ngolumduen

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2565

จำนวนเปิดอ่าน 323 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติ ประวัติและผลงานผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา ในวันเยาวชนแห่ง...

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 290 ทั้งนี้นักศึกษาผู้มีความสนใจสามารถนำส่งแบบรายงานตามขั้นตอนได้ที่คณะวิชาที่ตนสังกัดก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2565 และคณะวิชาพิจารณาคัดเลือ...

SU|Up Skill

จำนวนเปิดอ่าน 3,453 หลักสูตรสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สะสม 3 -30 ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา 2/2564 สำหรับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์แบบทดสอบ ร้อยละ 80 โดย...

ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

จำนวนเปิดอ่าน 3,236 ตามหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ พว ๐๒๐๖.๑๒/๔๘๔๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิ...

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๖๕

จำนวนเปิดอ่าน 575 ทั้งนี้ กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๙ มีนาคม พ...

Silpakorn U | Home Isolation

จำนวนเปิดอ่าน 780 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด และเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อดูแลนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาพ...

x Close

Silpakorn Act