Category: กิจกรรมนักศึกษา

จิตอาสาศิลปากรตื่นรู้สู้โควิด 19

จำนวนเปิดอ่าน 76

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562

จำนวนเปิดอ่าน 8 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562...

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562

จำนวนเปิดอ่าน 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลป...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

จำนวนเปิดอ่าน 3 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ข้อแนะนำ ๑. ขอให้นักศึกษาผู้...

x Close

Silpakorn Act