Category: วินัยนักศึกษาและจิตวิทยาพัฒนาการ

“ทับแก้ววาไรตี้” มหาวิทยาลัยสีขาว 2564

จำนวนเปิดอ่าน 2,254 ด้วยพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร กอปรกับความมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เสียสละตนเพื่อประโยชน์...

ชำระชั่วโมงบกพร่อง SU SPIRIT

จำนวนเปิดอ่าน 1,122 นอกจากชั่วโมงจิตอาสาที่ใช้บันทึกเพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมตั้งแต่ 3 – 18 ชั่วโมงแล้ว ยังสามารถนำหลักฐานกิจกรรมที่สมบูรณ์มาใช้ในก...

บทความทางจิตวิทยา “การอู้งาน” (Social loafing)

จำนวนเปิดอ่าน 174 การอู้งาน (Social loafing) คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่า สองหัวดีกว่าหัวเดียว หรือแนวคิดที่ว่า 1 บวก 1 มากกว่า 2 หรือไม่ แนวคิดเช่นนี้&nb...

กำหนดการรายงานตัวเพื่อคัดกรองและติดตามเฝ้าระวังโรค COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 6,360 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรายงานตัวเพื่อคัดกรองและติดตามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI...

“จิตอาสาพัฒนา” ศิลปากรสร้างสรรค์สังคม | SU PUBLIC MIND 2563

จำนวนเปิดอ่าน 3,969 กิจกรรมเผยแพร่การเขียนโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์นักศึกษาศิลปากร ภายใต้โครงการ “ศิลปาสา” 2563 กิจกรรมบูรณาวิชาชีพสร้างสรร...

x Close

Silpakorn Act