Category: มุมสุขภาพ

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน การเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จำนวนเปิดอ่าน 32 ตามที่ หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด...

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน FIRST AID TO SAFE LIFE

จำนวนเปิดอ่าน 50 ด้วยปัจจุบันการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษาแต่ละบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การฝึกปฏิบัติงาน การทำกิจกรรมต่างๆ การเดินทาง มี...

x Close

Silpakorn Act