Category: งานศิษย์เก่าและชุมชน

โครงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านกิจการนักศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 69 สอดคล้องตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์...

ขอความร่วมมือนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่า ทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ฯ

จำนวนเปิดอ่าน 24 ขอความร่วมมือนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่า ทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และเรื่...

บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 244 เพื่อการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256...

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

จำนวนเปิดอ่าน 78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศิลปากรรับมอบหน้ากากอนามัยทางก...

กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาว แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนเปิดอ่าน 1,315

ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

จำนวนเปิดอ่าน 153

x Close

Silpakorn Act