Category: งานศิษย์เก่าและชุมชน

ประกาศแนวทางการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๓

จำนวนเปิดอ่าน 199

ศิลปากรให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

จำนวนเปิดอ่าน 37 วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบนโยบายใ...

การประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “Color of Life สีสันแห่งชีวิต”

จำนวนเปิดอ่าน 37 โครงการประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “COLOR OF LIFE สีสันแห่งชีวิต” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๒

จำนวนเปิดอ่าน 9 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ...

โครงการ “โลกสดใส : ร่วมใจพิทักษ์โลก”

จำนวนเปิดอ่าน 40 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “โลกสดใส : ร่วมใจพิทักษ์โลก” เพื่อร่วมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environm...

x Close

Silpakorn Act