DSA|SU ์NEWS

“รางวัลพระจันทร์เพชร” 2564

จำนวนเปิดอ่าน 1,090 เพื่อขวัญและกำลังใจของนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น สร้างสรรค์สังคม และคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา ผู้อุทิศตนปฏิบัติงานด้านกิจการน...

ประกาศผลเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 225 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 (เพ...

รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 148 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันทหารประจำปี 2565 (วังท่าพระ)

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2565

จำนวนเปิดอ่าน 323 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติ ประวัติและผลงานผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา ในวันเยาวชนแห่ง...

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 290 ทั้งนี้นักศึกษาผู้มีความสนใจสามารถนำส่งแบบรายงานตามขั้นตอนได้ที่คณะวิชาที่ตนสังกัดก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2565 และคณะวิชาพิจารณาคัดเลือ...

การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

จำนวนเปิดอ่าน 343 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันจันทร์ที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ &nb...

x Close

Silpakorn Act