Category: ประกาศ

ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

จำนวนเปิดอ่าน 153

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วย

จำนวนเปิดอ่าน 243 คำสั่งกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 001/ 2564เรื่อง   แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยในงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ...

เรื่อง มาตรการความปลอดภัยและคัดกรองโรคในกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

จำนวนเปิดอ่าน 282

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณานักศึกษาต้นแบบความดี “รางวัลเพชรจำรัสฟ้า วัฒนาศิลปากร”

จำนวนเปิดอ่าน 488

x Close

Silpakorn Act