Category: ประชาสัมพันธ์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดแพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่น ผ่าน Line Official Teen Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน

จำนวนเปิดอ่าน 92 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

จำนวนเปิดอ่าน 725

x Close

Silpakorn Act